Đầu tư 315 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Cầu Nghĩa Tự

Dự kiến mức đầu tư tăng thêm khoảng 105 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu của dự án là 210 tỷ đồng.

Theo tờ trình số 2242/TTr-UBND của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX tại kỳ họp 23, về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn thuộc dự án nhóm B. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt và an toàn; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 315 tỷ đồng - tăng 105 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu của dự án (210 tỷ đồng) được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND- VP ngày 11/01/2021.

IMG_20210420_074808

Cầu Nghĩa Tự có chiều dài khoảng 189m với vốn đầu tư khoảng 315 tỷ đồng. (Ảnh: N.Tuấn).

Lý do cần đầu tư thêm đoạn đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B, để phát huy hiệu quả và tăng kinh phí giải phóng mặt bằng so với dự kiến.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. Quy mô và hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng cầu Nghĩa Tự và đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B với quy mô như sau:

Cầu Nghĩa Tự có chiều dài khoảng 189m, khổ cầu rộng 12,5m (ghép với cầu Nghĩa Tự đang đầu tư một nửa mặt cắt ngang cầu để đủ mặt cắt 26,5m). Đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B chiều dài khoảng 724m...

Hình thức đầu tư: Đầu tư công. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

 

Nguyễn Tuấn


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top