Dự kiến chi gần 8.000 tỷ đồng đầu tư công trong năm 2023

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công Quảng Nam dự kiến khoảng 7.949 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách địa phương là hơn 5.009 tỷ đồng; vốn từ ngân sách Trung ương hơn 2.939 tỷ đồng.

Ngày 8/8, Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường vừa ký Nghị quyết số 37 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó nguồn từ ngân sách địa phương hơn 5.009 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho cấp huyện hơn 2.587 tỷ đồng; phân bổ cho dự án cấp tỉnh và hỗ trợ cấp huyện hơn 2.282 tỷ đồng. Còn lại dự phòng và chuẩn bị đầu tư 20 tỷ đồng; trả nợ vay đến hạn 120 tỷ đồng.

Đối với nguồn ngân sách Trung ương hơn 2.939 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia 966 tỷ đồng; vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 1.310 tỷ đồng; vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát hơn 663 tỷ đồng.  

Quang-nam

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công Quảng Nam dự kiến hơn 7.949 tỷ đồng. Ảnh: Thành Vân.

HĐND tỉnh Quảng Nam giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời, hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trình các cơ quan Trung ương theo quy định; cân đối nguồn lực bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2023 - 2025.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, theo dõi sát tình hình thu, chi ngân sách năm 2022 và dự kiến số thu, chi ngân sách năm 2023, tổng hợp đầy đủ các nguồn vốn đưa vào cân đối ngay trong kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất; rà soát, cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết để bổ sung chi đầu tư.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 22/7, Quảng Nam đã phân bổ hơn 5.487 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đạt 93,6%), bao gồm ngân sách trung ương phân bổ 100%, vốn ngân sách địa phương 91,6% (số còn lại chưa phân bổ hơn 373,3 tỷ đồng).

Số liệu của Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cũng cho thấy, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) đến hết ngày 22/7 khoảng 2.037 tỷ đồng (đạt 33,6%). Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân hơn 1.934 tỷ đồng, đạt 34,5% so với kế hoạch vốn đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, đạt 33% so với kế hoạch vốn được giao; kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài giải ngân hơn 102 tỷ đồng (đạt 22,3%).

Kết quả giải ngân này đã đạt trên mức trung bình chung của cả nước. Quảng Nam cam kết sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. 

THÀNH VÂN


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top