Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020, với mục tiêu đưa OCOP trở thành một chương trình phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 (gọi tắt là Chương trình OCOP).

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu bám sát mục tiêu của Chương trình OCOP và thực tế tại địa phương, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong việc triển khai chương trình. Chủ động, phối hợp tốt giữa các ngành có liên quan và các địa phương trong tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao. Các địa phương cần ưu tiên đưa nội dung OCOP vào Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của đơn vị để chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình.

Theo kế hoạch, mục tiêu chung là đưa Chương trình OCOP trở thành một Chương trình phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Nam; từng bước phát triển các sản phẩm OCOP đáp ứng nhu cầu thị trường; phấn đấu xây dựng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP trở thành thương hiệu có uy tín, chất lượng; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) là động lực quan trọng trong triển khai Chương trình OCOP theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, đem lại lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương.

quang nam trien khai chuong trinh moi xa mot san pham nam 2020
Các sản phẩm dược liệu đặc trưng của tỉnh Quảng Nam

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, mục tiêu phấn đấu100% đơn vị cấp huyện củng cố, kiện toàn Bộ máy tổ chức OCOP cấp huyện, cấp xã và hoàn thiện bộ máy tham mưu giúp việc Chương trình OCOP các cấp; 100% cán bộ OCOP cấp huyện, cấp xã và các chủ thể mới tham gia Chương trình OCOP năm 2020 phải được tham gia tập huấn các nội dung cơ bản của chương trình, nhất là nội dung cụ thể của các bước trong chu trình OCOP.

Trong thời gian gần chương trình sẽ triển khai, hỗ trợ phát triển nâng cấp 141 sản phẩm mới, sản phẩm đã có. Đồng thời, phấn đấu trong năm 2020 có ít nhất 80% số sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên; phấn đấu ít nhất có 3 sản phẩm gửi về Trung ương tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm 5 sao;...

Kế hoạch triển khai các nội dung như tuyên truyền, khởi động triển khai Kế hoạch OCOP năm 2020; củng cố hệ thống tổ chức; triển khai Chu trình OCOP thường niên; phát triển sản phẩm OCOP; học tập kinh nghiệm Chương trình OCOP...
 

Thành Long


Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top